Το πρώτο Ελληνικό site προπονητικής ποδοσφαίρου

Κώστας Πάτρας | Πρόληψη/Αποκατάσταση τραυματισμών

Πρόληψη/Αποκατάσταση τραυματισμών »

Οι στροφείς του ισχίου εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στην οπίσθια επιφάνεια του ισχίου (Πίνακας 1). Ειδικά οι εξωτερικοί στροφείς του ισχίου θεωρούνται σημαντικοί για την εκτέλεση των λακτισμάτων με το “κουντεπιέ” ή το “εσωτερικό” (1, 2). Έχει προταθεί ότι το υπερβολικό στρες προερχόμενο από την εκτέλεση επαναλαμβανόμενων κινήσεων μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της διατασιμότητας του μυός (3). Δεδομένου ότι τα λακτίσματα είναι τυπικές δραστηριότητες κατά την προπόνηση, μπορεί να υποτεθεί ότι οι μυϊκές αυτές ομάδες έχουν αυξημένο κίνδυνο για απώλεια διατασιμότητας. Εύρος κίνησης μικρότερο από το βέλτιστο μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα παραγωγής δύναμης και να οδηγήσει σε απώλεια ενέργειας (4). Επιπρόσθετα απώλεια εύρους κίνησης στους στροφείς του ισχίου μπορεί να οδηγήσει σε ανώμαλη στάση λεκάνης-οσφύος καθώς και σε ανώμαλη κίνηση της οσφυϊκής μοίρας της ΣΣ κατά την εκτέλεση αθλητικών κινήσεων (5).

Έξω στροφείς

Έσω στροφείς

Ψοίτης

Μέσος γλουτιαίος (πρόσθιες ίνες)

Λαγόνιος

Ελάσσων γλουτιαίος

Ραπτικός

Μέγας προσαγωγός (πρόσθιες ίνες)

Μείζων γλουτιαίος

Μακρός προσαγωγός

Μέσος γλουτιαίος (οπίσθιες ίνες)

Μικρός προσαγωγός

Δικέφαλος μηριαίος (μακρά κεφαλή)

Τείνων την πλατεία περιτονία

Μέγας προσαγωγός (οπίσθιες ίνες)

Ημιτεντονώδης/ημιυμενώδης

Απιοειδής

Πίνακας 1. Έξω και έσω στροφείς της άρθρωσης του ισχίου.

Τα ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι τα ισχία επηρεάζονται σε ποδοσφαιριστές δεδομένου ότι το εύρος στροφής του ισχίου μειώνεται με το χρόνο (6), ενώ τόσο νεαροί όσο και μεγαλύτερης ηλικίας ποδοσφαιριστές έχουν σημαντικά λιγότερη έσω στροφή (και σημαντικά μεγαλύτερη απαγωγή) σε σύγκριση με άτομα ελέγχου παρόμοιας ηλικίας (7). Επιπρόσθετα μεγαλύτερη μείωση του εύρους κίνησης στο ισχίο (πιθανότατα λόγω μείωσης της έσω στροφής), η οποία και σχετίζεται με ρήξη του προσθίου χιαστού συνδέσμου, έχει αναφερθεί για ποδοσφαιριστές έναντι του γενικού πληθυσμού (8), ενώ και ποδοσφαιριστές με επανά- τραυματισμό του μοσχεύματος έχουν σημαντικά μικρότερη μέση έσω-έξω στροφή στο ισχίο σε σύγκριση με υγιείς ποδοσφαιριστές (9).

Η απώλεια διατασιμότητας στους έξω στροφείς του ισχίου θα μειώσει την έσω στροφή και η απώλεια διατασιμότητας στους έσω στροφείς του ισχίου θα μειώσει την έξω στροφή (3, 4). Δεδομένου ότι όλοι οι μύες του Πίνακα 1 συμμετέχουν και στην εκτέλεση και άλλων κινήσεων, καταγραφή της κάμψης/έκτασης και της απαγωγής/προσαγωγής σε συνδυασμό με την έσω/έξω στροφή στο ισχίο θα παρέχει στον προπονητή φυσικής κατάστασης μια βάση για τον σχεδιασμό εξατομικευμένων παρεμβάσεων.

REFERENCES

  1. Nunome H, Asai T, Ikegami Y, Sakurai S. Three-dimensional kinetic analysis of side-foot and instep soccer kicks. Med Sci Sports Exerc, 2002; 34:2028-2036.
  2. Brophy RH, Backus SI, Pansy BS, Lyman S, Williams RJ. Lower extremity muscle activation and alignment during the soccer instep and side-foot kicks. J Orthop Sports Phys Ther, 2007; 37:260-268.
  3. Ninos J. A chain reaction: the hip rotators. Strength Cond J, 2001; 23:26-27.
  4. Kritz MF, Cronin J. Static Posture Assessment Screen of Athletes: Benefits and Considerations. Strength Cond J, 2008; 30:18-27.
  5. Regan DP. Implications of hip rotators in lumbar spine injuries. Strength Cond J, 2000; 22:7-13.
  6. de Castro JV, Machado KC, Scaramussa K, Gomes JL. Incidence of decreased hip range of motion in youth soccer players and response to a stretching program: a randomized clinical trial. J Sport Rehabil, 2013; 22:100-107.
  7. Manning C, Hudson Z. Comparison of hip joint range of motion in professional youth and senior team footballers with age-matched controls: an indication of early degenerative change? Phys Ther Sport, 2009; 10:25-29.
  8. Gomes JL, de Castro JV, Becker R. Decreased hip range of motion and noncontact injuries of the anterior cruciate ligament. Arthroscopy, 2008; 24:1034-1037.
  9. Ellera Gomes JL, Palma HM, Ruthner R. Influence of hip restriction on noncontact ACL rerupture. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 2014; 22:188-191.